Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

ALGIMIA DE ALMONACID

El PSPV-PSOE d'Algimia de Almonacid adverteix d'una sanció de 8.500 euros de la CHJ a l'ajuntament per la mala gestió del PP

El portaveu del grup municipal socialista, Luis Miguel Martí, lamenta que aquests diners hauran de ser pagats per les i els veïns del municipi

El grup municipal del PSPV-PSOE d'Algimia de Almonacid ha advertit que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) ha sancionat a l'ajuntament amb dues multes de 1.000 i 7.500 euros per les obres de l'estació depuradora del poliesportiu i l'aparcament del barranc Baladrar, respectivament.

Tal com es detalla en l'escrit remés pel portal de transparència de la CHJ després de la sol·licitud d'informació del portaveu del grup municipal socialista, Luis Miguel Martí, les instal·lacions de depuració s'han executat dins del llit del Barranc del Canyar, ocupant el domini públic hidràulic sense la corresponent autorització. Per aquest fet, s'ha imposat a l'Ajuntament de Algimia de Almonacid presidit per Rafael E. González una sanció 1.000 euros i l'obligació de reparar els danys i perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic.

D'altra banda, també s'ha dictat un altre procediment sancionador de 7.500 euros per l'ocupació sense autorització administrativa del llit del barranc Baladrar consistent en la senyalització del mateix com a aparcament i la instal·lació de porteries.

Des del grup municipal del PSPV-PSOE de Algimia de Almonacid assenyalen que aquesta informació "desemmascara les corrupteles i fal·làcies del PP". "El Partit Popular ha volgut ocultar aquesta informació perquè les multes imposades hauran de ser pagades amb els diners de les i els veïns d'Algimia. Lamentablement, la mala gestió del PP farà que les arques municipals hagen de fer front al pagament de més de set mil euros, uns diners que es podria haver destinat a altres projectes o millora de serveis", afig Martí.

 


 

El PSPV-PSOE de Algimia de Almonacid advierte de una sanción de 8.500 euros de la CHJ al ayuntamiento por la mala gestión del PP

El portavoz del grupo municipal socialista, Luis Miguel Martí, lamenta que este dinero va a tener que ser pagado por las y los vecinos del municipio

El grupo municipal del PSPV-PSOE de Algimia de Almonacid ha advertido que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sancionado al ayuntamiento con dos multas de 1.000 y 7.500 euros por las obras de la estación depuradora del polideportivo y el aparcamiento del barranco Baladrar, respectivamente.

Tal como se detalla en el escrito remitido por el portal de transparencia de la CHJ tras la solicitud de información del portavoz del grupo municipal socialista, Luis Miguel Martí, las instalaciones de depuración se han ejecutado dentro del cauce del Barranco del Cañar, ocupando el dominio público hidráulico sin la correspondiente autorización. Por este hecho, se ha impuesto al Ayuntamiento de Algimia de Almonacid presidido por Rafael E. González una sanción 1.000 euros y la obligación de reparar los daños  y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico. 

Por otro lado, también se ha dictado otro procedimiento sancionador de 7.500 euros por la ocupación sin autorización administrativa del cauce del barranco Baladrar consistente en la señalización del mismo como aparcamiento y la instalación de porterías.

Desde el grupo municipal del PSPV-PSOE de Algimia de Almonacid señalan que esta información “desenmascara las corruptelas y falacias del PP”. “El Partido Popular ha querido ocultar esta información porque las multas impuestas van a tener que ser pagadas con el dinero de las y los vecinos de Algimia. Lamentablemente, la mala gestión del PP hará que las arcas municipales tengan que hacer frente al pago de más de siete mil euros, un dinero que se podría haber destinado a otros proyectos o mejora de servicios”, añade Martí.

06/04/22