Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Espaņol.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puņo y una rosa en blanco.

ALCALĀ DE XIVERT - ALCOSSEBRE

L'equip de govern del PP a Alcalā de Xivert-Alcossebre reconeix que des del 22 de juny el servei de socorrisme presenta deficičncies tal com va denunciar el PSPV-PSOE

En un escrit dirigit al portaveu municipal socialista, Joan Ronchera, s’indica que la falta de mitjans afectaria les platges Carregador, Romana, Les Fonts, Moro i Manyetes.

L’equip de govern del Partit Popular a Alcalà de Xivert-Alcossebre reconeix que, tal com havia denunciat el grup municipal socialista, el servei de socorrisme presenta deficiències i falta de mitjans per a desenvolupar la seua tasca a les platges. En concret, estes “deficiències” s'estarien produint des del passat 22 de juny. Així es reflecteix en la resposta donada per escrit al portaveu municipal socialista, Joan Ronchera, en la que s'exposa que el servei es va començar a prestar el dia 19 de juny en les platges de Carregador, Romana i Les Fonts i que, dos dies després, el 22 de juny, “es va fer inspecció ocular de les instal·lacions, detectant falta de mitjans i problemes amb el personal”.

Al mateix escrit sindica que donaren fins al 3 de juliol per a què lempresa solucionara les deficiències detectades però, eixe mateix dia, lenginyer municipal va realitzar la corresponent revisió i va aixecar acta detectant una sèrie de deficiències i observacions sobre la prestació del servei”. És més, l1 de juliol, es detecten noves deficiències, tant en les platges on ja es prestava el servei —Carregador, Romana i Les Fonts— com en les que siniciava eixe dia —platges de Moro i Manyetes—.

Finalment, sindica que el 6 de juliol, senvia un Ofici dAlcaldia instant a lempresa a resoldre les deficiències en un termini de 72 hores, termini que acaba avui.

És per això que el portaveu del grup municipal socialista, Joan Ronchera, ha demanat còpia digital de lacta de lenginyer municipal del 3 de juliol i còpia digital de lOfici dAlcaldia del 6 de juliol, documentació que ja ha rebut, on es diu que en la platja del Carregador falten dos socorristes, cadira amfíbia i xoc de muletes amfíbies; en la platja de les Fonts falta embarcació i patró d'esta; i en la platja Romana falta un socorrista en la zona de bany adaptat i cadira amfíbia i xoc de muletes amfíbies. Tal com diu lescrit, estes qüestions són per a ser revisades urgentment. Ronchera també ha demanat, quan estiga, el certificat de les solucions de les deficiències.

Cal recordar que el portaveu del grup municipal socialista, Joan Ronchera, ja havia presentat un escrit davant lalcaldia per a demanar a l'equip de govern del Partit Popular que instara a lempresa adjudicatària del servei de socorrisme a complir de manera immediata” amb les clàusules fixades pel contracte en la platja de les Fonts, que ara el mateix equip de govern ha informat que existien.

 


 

El equipo de gobierno del PP en Alcalà de Xivert-Alcossebre reconoce que desde el 22 de junio el servicio de socorrismo presenta deficiencias tal como denunció el PSPV-PSOE

En un escrito dirigido al portavoz municipal socialista, Joan Ronchera, se indica que la falta de medios afectaría a las playas Carregador, Romana, Las Fuentes, Moro y Manyetes

El equipo de gobierno del Partido Popular en Alcalà de Xivert-Alcossebre reconoce que, tal como había denunciado el grupo municipal socialista, el servicio de socorrismo presenta deficiencias y falta de medios para desarrollar su tarea en las playas. En concreto, estas “deficiencias” se estarían produciendo desde el pasado 22 de junio. Así se refleja en la respuesta dada por escrito al portavoz municipal socialista, Joan Ronchera, en la que se expone que el servicio se empezó a prestar el día 19 de junio en las playas de Carregador, Romana y Les Fonts y que, dos días después, el 22 de junio, “se hizo inspección ocular de las instalaciones, detectando falta de medios y problemas con el personal”.

En el mismo escrito se indica que dieron hasta el 3 de julio para que la empresa solucionara las deficiencias detectadas pero, ese mismo día, el ingeniero municipal realizó la correspondiente revisión y levantó acta detectando una serie de deficiencias y observaciones sobre la prestación del servicio”. Es más, el 1 de julio, se detectan nuevas deficiencias, tanto en las playas donde ya se prestaba el servicio —Cargador, Romana y Las Fuentes— como en las que se iniciaba ese día —playas de Moro y Manyetes—.

Finalmente, se indica que el 6 de julio, se envía un Oficio de Alcaldía instando a la empresa a resolver las deficiencias en un plazo de 72 horas, plazo que acaba hoy.

Es por eso que el portavoz del grupo municipal socialista, Joan Ronchera, ha pedido copia digital del acta del ingeniero municipal del 3 de julio y copia digital del Oficio de Alcaldía del 6 de julio, documentación que ya ha recibido, donde se dice que en la playa del Carregador faltan dos socorristas, silla anfibia y un juego de muletas anfibias; en la playa de les Fonts falta embarcación y patrón de esta; y en la playa Romana falta un socorrista en la zona de baño adaptado y silla anfibia y juego de muletas anfibias. Tal como dice el escrito, estas cuestiones son para ser revisadas urgentemente. Ronchera también ha pedido, cuando esté, el certificado de las soluciones de las deficiencias.

Hay que recordar que Ronchera ya había presentado un escrito ante la alcaldía para pedir al equipo de gobierno del Partido Popular que instara a la empresa adjudicataria del servicio de socorrismo a cumplir de manera inmediata” con las cláusulas fijadas por el contrato en la playa de les Fonts, que ahora el mismo equipo de gobierno ha informado que existían.

09/07/20