Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

INGRÉS MÍNIM VITAL

Ernest Blanch: “L'Ingrés Mínim Vital que ja reben mil famílies de Castelló són un antidot contra la pobresa i la desigualtat estructural”

El secretari general socialista a la província de Castelló defensa davant la seua Executiva la necessitat d'adoptar mesures que contribuïsquen a enfortir a la justícia social.

Per al secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló, Ernest Blanch, és “una gran notícia” l'aprovació per part del Govern d'Espanya que presideix Pedro Sánchez de l'Ingrés Mínim Vital, una mesura que ha qualificat de “modernitzadora i innovadora, pròpia d'una societat progressista del segle XXI que està disposada a lluitar contra la pobresa”.

En aquest sentit, ha assegurat que “l'Ingrés Mínim Vital que ja reben unes mil famílies de la província de Castelló, són un antídot contra la pobresa i la desigualtat estructural”.

Així ho ha manifestat en l'última reunió de l'Executiva Provincial del partit, en la qual s'ha aprovat una resolució defensada per la sotssecretària d'Acció Sectorial, Mari Carmen Aguilella, que sosté que a Espanya existeix una bossa de desigualtat i pobresa estructural, que és necessari combatre i que es manté fins i tot en els períodes de creixement econòmic.

En conseqüència, assenyala Blanch, “resulta imprescindible una actuació contundent del govern progressista que siga capaç de corregir la inacció dels executius anteriors del Partit Popular”, perquè segons afirma, “els socialistes no ens amagarem, no ens resignem, estem disposats a donar la batalla contra la pobresa i a lluitar per la igualtat d'oportunitats i la justícia social”.

El secretari general socialista de la província de Castelló recorda que amb l'activació de l'Ingrés Mínim Vital el Govern d'Espanya dóna compliment de manera ràpida a un dels compromisos electorals del PSOE, que també es va incloure en el programa de govern pactat amb els seus socis de coalició. “És una mesura en la qual ja s'estava treballant i que amb la irrupció la pandèmia del Covid s'ha accelerat perquè volem ser útils per a la societat i estalviar dolor a la ciutadania, especialment als qui pitjor ho estan passant”.

Ernest Blanch ha finalitzat dient que la pandèmia “és una desgràcia” que “tots junts hem de combatre” i que ha “afortunadament ens ha agafat amb un Govern d'Espanya d'esquerres, liderat pel Partit Socialista, per al qual el primer són les persones, sobretot les més desfavorides, i no els bancs i les grans corporacions com ocorria en els temps de Rajoy al capdavant dels governs del Partit Popular”.

 


 

Ernest Blanch: “El Ingreso Mínimo Vital que ya reciben mil familias de Castellón son un antídoto contra la pobreza y la desigualdad estructural” 

El secretario general socialista en la provincia de Castellón defiende ante su Ejecutiva la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a fortalecer a la justicia social

Para el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Ernest Blanch, es “una gran noticia” la aprobación por parte del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez del Ingreso Mínimo Vital, una medida que ha calificado de “modernizadora e innovadora, propia de una sociedad progresista del siglo XXI que está dispuesta a luchar contra la pobreza”.

En este sentido, ha asegurado que “el Ingreso Mínimo Vital que ya reciben unas mil familias de la provincia de Castellón, son un antídoto contra la pobreza y la desigualdad estructural”.

Así lo ha manifestado en la última reunión de la Ejecutiva Provincial del partido, en la que se ha aprobado una resolución defendida por la vicesecretaria de Acción Sectorial, Mari Carmen Aguilella, que sostiene que en España existe una bolsa de desigualdad y pobreza estructural, que es necesario combatir y que se mantiene incluso en los periodos de crecimiento económico.

En consecuencia, señala Blanch, “resulta imprescindible una actuación contundente del gobierno progresista que sea capaz de corregir la inacción de los ejecutivos anteriores del Partido Popular”, porque según afirma, “los socialistas no nos vamos a esconder, no nos resignamos, estamos dispuestos a dar la batalla contra la pobreza y a luchar por la igualdad de oportunidades y la justicia social”.

El secretario general socialista de la provincia de Castellón recuerda que con la activación del Ingreso Mínimo Vital el Gobierno de España da cumplimiento de forma rápida a uno de los compromisos electorales del PSOE, que también se incluyó en el programa de gobierno pactado con sus socios de coalición. “Es una medida en la que ya se estaba trabajando y que con la irrupción la pandemia del Covid se ha acelerado porque queremos ser útiles para la sociedad y ahorrar dolor a la ciudadanía, especialmente a quienes peor lo están pasando”.

Ernest Blanch ha finalizado diciendo que la pandemia “es una desgracia” que “todos juntos debemos combatir” y que ha “afortunamente nos ha cogido con un Gobierno de España de izquierdas, liderado por el Partido Socialista, para el que lo primero son las personas, sobre todo las más desfavorecidas, y no los bancos y las grandes corporaciones como ocurría en los tiempos de Rajoy al frente de los gobiernos del Partido Popular”.

09/07/20