Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

ALCALÀ DE XIVERT - ALCOSSEBRE

Joan Ronchera exigeix a l’equip de govern del PP que faça complir les clàusules del servei de socorrisme a la platja de les Fonts d’Alcossebre

El portaveu del PSPV-PSOE d'Alcalà de Xivert-Alcossebre denúncia la falta d'embarcacions, farmaciola, jupetins salvavides i que els socorristes es comuniquen amb els seus mòbils perquè els walkis no funcionen.

El portaveu del PSPV-PSOE d’Alcalà de Xivert-Alcossebre, Joan Ronchera, ha presentat un escrit davant l’alcaldia per a demanar a l'equip de govern del Partit Popular que inste a l’empresa adjudicatària del servei de socorrisme a complir “de manera immediata” amb les clàusules fixades pel contracte. Ronchera apel·la “de manera urgent” al principi de legalitat i de seguretat ciutadana, per la qual cosa, “esperem una resposta ràpida i eficaç”, ja que la seguretat és el principal valor de les platges i la desídia de l'alcalde del PP Francisco Juan perjudica la imatge turística del municipi”.

Tal com explica el portaveu del Grup Municipal Socialista (GMS), “hem fet arribar la nostra preocupació per l’evident falta de compliment dels plecs de condicions del servei de socorrisme i salvament marítim en la platja de les Fonts, on hi ha una mancança de material com l’equip de ràdio de comunicació fixa, dos jupetins salvavides, dos parells d’aletes de natació, dues ulleres de busseig, prismàtics i botzina acústica de gas”.

Així mateix, Ronchera assenyala que els walkis dels que disposen actualment els socorristes “no els permet comunicar-se amb els companys de la resta de platja i amb el seu coordinador, havent d’usar els seus mòbils personals”. Pel que fa al vestuari, el portaveu municipal socialista apunta que el personal no disposa de calcer de platja, xiulet, ni ulleres de sol polaritzades i, en relació amb el material sanitari, falta una farmaciola fixe de primers auxilis complet, un equip d’oxigenoteràpia I un recinte de recollida de residus biosanitaris degudament etiquetat.

“A la platja de Les Fonts tampoc consta cap mena d’embarcació ni el patró de la mateixa i, aparentment, no hi ha operativa cap embarcació tampoc en la resta de platges tot i que és d’obligat compliment tenir un mínim de tres embarcacions per prestar el servei de socorrisme”, assenyala Ronchera, qui apunta que el grup municipal socialista estarà vigilant de la resta de platges perquè també es complisquen les condiciones establertes en ares de la seguretat.

 


 

Joan Ronchera exige al equipo de gobierno del PP que haga cumplir las cláusulas del servicio de socorrismo en la playa de Les Fonts de Alcossebre

El portavoz del PSPV-PSOE de Alcalà de Xivert-Alcossebre denuncia la falta de embarcaciones, botiquín, chalecos salvavidas y que los socorristas se comunican con sus móviles porque los walkis no funcionan

El portavoz del PSPV-PSOE de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Joan Ronchera, ha presentado un escrito ante la alcaldía para pedir al equipo de gobierno del Partido Popular que inste a la empresa adjudicataria del servicio de socorrismo a cumplir “de manera inmediata” con las cláusulas fijadas por el contrato. Ronchera apela “de manera urgente” a primeros de legalidad y de seguridad ciudadana, por lo que, “esperamos una respuesta rápida y eficaz, ya que la seguridad es el principal valor de las playas y la desidia del alcalde del PP Francisco Juan perjudica la imagen turística del municipio”.

Tal como explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), “hemos hecho llegar nuestra preocupación por la evidente falta de cumplimiento de los pliegos de condiciones del servicio de socorrismo y salvamento marítimo en la playa de les Fonts, donde hay una carencia de material como el equipo de radio de comunicación fija, dos chalecos salvavidas, dos pares de aletas de natación, dos ojeras de buceo, prismáticos y bocina acústica de gas”.

Así mismo, Ronchera señala que los walkis de los que disponen actualmente los socorristas “no les permite comunicarse con los compañeros del resto de playa y con su coordinador, por lo que tienen que usar sus móviles personales”. En cuanto al vestuario, el portavoz municipal socialista apunta que el personal no dispone de calzado de playa, silbato, ni gafas de sol polarizadas y, en relación con el material sanitario, falta un botiquín fijo de primeros auxilios completo, un equipo de oxigenoterapia y un recinto de recogida de residuos biosanitarios debidamente etiquetado.

“En la playa de les Fonts tampoco consta ningún tipo de embarcación ni el patrón de la misma y, aparentemente, no hay operativa ninguna embarcación tampoco en el resto de playas, a pesar de que es de obligado cumplimiento tener un mínimo de tres embarcaciones para prestar el servicio de socorrismo”, señala Ronchera, quien apunta que el grupo municipal socialista estará vigilante con el resto de playas para que también se cumplan las condicionas establecidas en aras de la seguridad.

 


02/07/20